بازسازی ساختمان مرکزی هواپیمایی ایران 1377

بازسازی ساختمان مرکزی هواپیمایی ایران 1377

بازسازی کامل کفپوش و سرویس های ساختمان هواپیمایی ایران در سال 1377 در میدان فردوسی