بازسازی سرویس های بهداشتی شرکت سایپا در سال 1385

بازسازی سرویس های بهداشتی شرکت سایپا در سال 1385

بازسازی سرویس های بهداشتی شرکت سایپا در کیلومتر 12 کرج در سال 1385