بازسازی سرویس های بهداشتی موزه هفت چنار در سال 1386

بازسازی سرویس های بهداشتی موزه هفت چنار در سال 1386

بازسازی سرویس های بهداشتی موزه حیوانات هفت چنار در محله نواب در سال 1386