فرودگاه امام خمینی

فرودگاه امام خمینی

نصب سرامیک 60 در 60 پرسلان در فرودگاه امام خمینی :