کارگاه سفارت ژاپن

کارگاه سفارت ژاپن

نصب کاشی و سرامیک سرویس های بهداشتی کارگاه سفارت ژاپن در منطقه ولنجک