24 واحد سرامیک چین کفپوش اختیاریه

24 واحد سرامیک چین کفپوش اختیاریه

24 واحد نصب سرامیک چین 80*80 در کف سالن و اطاق ها با ملات . کار اجرایی در زمستان سال 90  و بهار 91 در منطقه میدان اختیاریه . نصب سرامیک های چین به دلیل حساسیت سرامیک و رکتیفای بودن آنها کار هر نصابی نیست . نصب را به ما بسپارید و برای خرید با ما مشاوره نمایید :